Pirkimo sąlygos

Užsakomų automobilių dalių, eksploatacinių medžiagų ir aksesuarų pirkimo pardavimo sutarties sąlygos.

1. Sąvokos
1.1. Vykdytojas - UAB "Krasta Auto Vilnius", kurios įmonės kodas 302693894, buveinės adresas Ozo g. 10A, 08200, Vilnius.
1.2. Užsakovas - užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių.
1.3. Prekės – užsakyme nurodytos dalys (automobilių funkcinės ir/ar dekoratyvinės ir/ar eksploatacinės medžiagos, įskaitant automobilių priklausinius, kurie paprastai nėra laikomi neatsiejama automobilių dalimi) bei gamintojo aksesuarai (drabužiai, avalynė, suvenyrai ir pan.).
1.4. Prekių pavadinimas - žodžių (raidžių) kombinacija, žyminti Prekių rūšį (modelį ar pan.)
1.5. Gamintojas - originalių BMW dalių, aksesuarų tiekėjas arba, partnerių teikiamų dalių (pvz. padangos, kai kurie eksploataciniai skysčiai) atveju - bet kurioje valstybėje esantis dalies gamintojas ar jo įgaliotas didmenininkas, iš kurio Vykdytojas pats įsigyja dalis.
1.6. Užsakymas – Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas, išsiunčiamas Vykdytojui.
1.7. Užsakymo patvirtinimas – Vykdytojo elektroninis laiškas, išsiųstas Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo patvirtinimas Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas.
1.8. Prekių pateikimo terminas - laikas, per kurį Užsakovas privalo atsiimti Prekes, lygus 2 mėnesiams nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių atsiuntimą gavimo momento.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties dalykas
2.1. Vykdytojas įsipareigoja šioje sutartyje nustatytu terminu perduoti Prekes Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja ją priimti ir sumokėti Užsakyme nurodytą pinigų sumą.
2.2. Ši sutartis taikoma, nepriklausomai nuo to, pagal kieno rekomendacijas Užsakovas užsako Prekes, ir nepriklausomai nuo to, kas ir į kokį automobilį šias Prekes montuos.
2.3. Ši sutartis nekeičia ir nenaikina kitų Užsakovo ir Vykdytojo sudarytų sutarčių, jeigu šalys raštu nesusitarė kitaip.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo - pardavimo sutartis sudaroma Užsakovui užpildant ir išsiunčiant Užsakymą Vykdytojo tinklapyje. Išsiuntus Užsakymą, jame nurodytų duomenų keisti negalima. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas patvirtinamas automatiškai, į Užsakovo nurodytą elektroninį paštą, išsiunčiant pranešimą su Užsakymo patvirtinimu.
3.2. Jeigu Užsakymą pildantis asmuo veikia kito asmens vardu, tai šio asmens Užsakymo išsiuntimas reiškia jo patvirtinimą, jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi įgaliotas spręsti apie pirkimo apimtį ir kainą, sudaryti šią sutartį, atsiimti Prekes.

4. Prekių pristatymo terminas
4.1. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Prekes Užsakovui per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės yra Vykdytojo sandėlyje, ir per 8 (aštuonias) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės Vykdytojas sandėlyje neturi ir reikia ją užsakyti.
4.2. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Prekių dėl to, kad jų laiku neišsiuntė Gamintojas, tokiu atveju Prekių pristatymo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki jos gavimo iš Gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. Šiuo atveju, Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo pateikti Gamintojo patvirtinimą apie Prekių išsiuntimo vėlavimą.
4.3. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Prekių dėl trečiųjų asmenų, išskyrus Gamintoją, kaltės (pvz.: dėl transporto, pašto ar kurjerių organizacijos kaltės), tokiu atveju Prekių pristatymo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki jos gavimo iš Gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną) dieną. Šiuo atveju, Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo pateikti atitinkamo trečiojo asmens patvirtinimą apie Prekių pristatymo vėlavimą dėl šio asmens kaltės.
4.4. Užsakovas privalo priimti Vykdytojo pateiktas Prekes, nepriklausomai nuo to, kad: per Prekių pateikimo terminą šios Prekės tapo Užsakovui nereikalingos, Užsakovas gali gauti analogiškas Prekes už mažesnę kainą, Užsakovas pardavė ar kitaip neteko teisių į automobilį, kuriam buvo užsakytos Prekės, ir kt. Užsakovas privalo priimti Prekes ir tais atvejais, kai paaiškėja, jog dėl netinkamos automobilio gedimo diagnostikos yra reikalingos ne užsakytosios Prekės. Užsakovas turi teisę nepriimti Prekių ir pareikalauti grąžinti sumokėta avansą, jeigu minėtąją diagnostiką atliko ir Prekes rekomendavo Vykdytojas.

5. Prekių priėmimas perdavimas
5.1. Prekės pristatomos Užsakovui per kurjerį arba Vykdytojo buveinėje. Prekių pristatymo būdą pasirenka Užsakovas pildydamas Užsakymą.
5.2. Atsiimant Prekes Vykdytojo buveinėje, jeigu Vykdytojas atskiru susitarimu neįsipareigojo Prekių įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Prekes Užsakovas privalo atsiimti iš Vykdytojo per tris darbo dienas nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių atsiuntimą gavimo momento. Jeigu dėl objektyvių priežasčių to padaryti negali tai artimiausiu pagal galimybes metu, tačiau ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną. Jeigu Užsakovas negavo Vykdytojo pranešimo, tokiu atveju jis Prekes atsiimti privalo ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną.
5.3. Pristatant Prekes per kurjerį, Vykdytojas žodiniu ar raštišku pranešimu informuoja Užsakovą apie Prekių atsiuntimą ir suderina dieną, kada Prekės gali būti pristatytos per kurjerį Užsakovo nurodytu adresu. Jei užsakytos Prekės yra didelių išmatavimų ar svorio Vykdytojas turi teisę keisti pristatymo kainą suderindamas ją su Užsakovu. Jeigu suderintą dieną kurjeris nurodytu Užsakovo adresu neranda Užsakymą patvirtinusio asmens, užsakytos Prekės grąžinamos Vykdytojui, ir Užsakovas gali jas atsiimti Vykdytojo buveinėje ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną ir privalo sumokėti Vykdytojo patirtą žalą dėl kurjerio Prekių grąžinimo Vykdytojui.
5.4. Prekės perduodamos Užsakyme nurodytam asmeniui pateikus šiuos dokumentus: fiziniam asmeniui: (a) užsakymo patvirtinimą; (b) notaro patvirtintą įgaliojimą (jeigu Prekes atsiima ne Užsakyme nurodytas asmuo), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; juridinio asmens atstovas pateikia: (a) užsakymo patvirtinimą, (b) įgaliojimą (juridinio asmens vadovas – dokumentą, patvirtinantį vadovo paskyrimą), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.5. Jeigu Užsakovas laiku neatsiima Prekių, jis privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą dieną po 1 EUR delspinigių. 
5.6. Jeigu pagal Užsakovo ir Vykdytojo atskirą susitarimą Vykdytojas privalo Prekes įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Vykdytojas prieš montuodamas Prekes neprivalo jų perduoti ar parodyti Užsakovui. Šiuo atveju Vykdytojas turi teisę Prekes išpakuoti ir įmontuoti į automobilį, jeigu reikia išardyti Prekes, taip pat atlikti reikiamą Prekių veikimo išbandymą. Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo jam perduoti Prekių pakuotę bei jose buvusias instrukcijas-aprašymus.
5.7. Prekės pereina Užsakovo nuosavybėn atitinkamai nuo Prekių perdavimo momento arba automobilio, į kurį Prekės buvo įmontuotos, grąžinimo momento, įforminant tai sąskaita faktūra.

6. Garantijos ir pretenzijų sprendimas.
6.1. Jeigu pagal Užsakovo ir Vykdytojo atskirą susitarimą Vykdytojas privalo Prekes įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Prekių kokybės garantijos klausimus reglamentuoja atitinkama to automobilio remonto paslaugų sutartis.
6.2. Prekėms, kurių Vykdytojas neįsipareigojo įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, Vykdytojas suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantiją. Pretenzijas dėl akivaizdžių išoriškai nustatomų trūkumų Užsakovas turi teisę pareikšti per 24 valandas nuo Prekių gavimo momento.
6.3. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima tų gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės (pvz.: dėl netinkamos automobilio eksploatacijos ir avarijų; dėl nekokybiškų Prekių montavimo darbų, kai Prekes montavo ne Vykdytojas; ir pan.); b) neoriginalios ar/ir nenaujos Prekės, kurias Vykdytojas pateikė Užsakovo sutikimu; c) kitų atskirų, šalių pasirašytame Užsakyme aptartų atvejų.
6.4. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už Prekes, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektu (pvz.: padangos, stiklas, stabdžių kaladėlės ir pan.) ir dėl intensyvaus naudojimo visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.
6.5. Sprendžiant pagrįstas Užsakovo pretenzijas dėl Prekių kokybės, pirmiausia Vykdytojas turi teisę per šalių suderintą laikotarpį pakeisti Prekes analogiškomis kokybiškomis dalimis arba ištaisyti trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis.
6.6. Užsakovas per 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo prekių gavimo dienos gali nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų (išskyrus Prekės siuntimo atgal pardavėjui išlaidas, jeigu nesusitarta kitaip) atsisakyti sudarytos sutarties. Užsakovas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Vykdytojui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Vykdytojui arba kitam jo įgaliotam asmeniui susitartu būdu. Grąžinus Prekes, nustatytu būdu Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties atsisakymo grąžina Užsakovui visas jo sumokėtas sumas arba netinkamos Prekės gali būti pakeičiamos tinkamomis (padengiant kainų skirtumą). Užsakovui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Vykdytojas. Grąžinti galima tik nenaudotas ir neišteptas Prekes originaliose nesugadintose pakuotėse. Grąžinant Prekes būtina pateikti pirkimo dokumentą (perkant gautą sąskaitą). 

7. Kaina ir atsiskaitymo tvarka
7.1. Prekių kaina nurodyta Vykdytojo tinklapyje. Prekių kaina yra preliminari ir gali būti Vykdytojo nuožiūra sumažinta arba padidinta esant objektyvioms aplinkybėms (muitų, akcizų bei kitų atitinkamų mokesčių pasikeitimams, valiutų kurso pasikeitimams ir pan.), tačiau ne daugiau kaip 20%.
7.2. Užsakovas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Užsakovo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Užsakovas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB SEB bankas, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, AB DNB bankas, AB Šiaulių bankas. Mokant už Prekes šiuo būdu, Užsakovo elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Užsakovas perveda į Vykdytojo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
7.2.2. Apmokėjimas banko mokėjimo kortele – tai išankstinis apmokėjimas prekių užsakymo metu pasinaudojant Užsakovo naudojama banko debetine ar kreditine kortele. Užsakovo mokėjimo kortelės duomenys suvedami tiesiai į saugų banko serverį, todėl atsakomybė už duomenų saugumą tenka Vykdytojo aptarnaujančiam bankui ir kortelę išdavusiam bankui;
7.2.3. Apmokėjimas per PayPal sistemą– tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema PayPal. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemas administruojančiai įmonei PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A.;
7.2.4. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Užsakovas perveda pinigus į Vykdytojo bako sąskaitą Nr.LT737300010129318463, esančią AB banke “Swedbank ”. Mokėjimo paskirtyje Užsakovas privalo nurodyti Užsakymo numerį;
7.2.5. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele prekių pristatymo metu – tai mokėjimas prekes pristačiusiam kurjeriui.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1.-7.2.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Užsakovas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais tik gavus apmokėjimą už Prekes pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.
7.4. Atsiskaitydamas 7.2.4. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Užsakovas įsipareigoja sumokėti per 3 (tris) dienas nuo patvirtinimo apie sutarties sudarymą gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą neapmoka, Vykdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Užsakovui anuliuoti jo Užsakymą.
7.5. Atsiskaitymas 7.2.5. punkte numatytu mokėjimo būdu galimas tik tokią paslaugą teikiančiam kurjeriui.
7.6. Jeigu tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra sudaryta atitinkama ilgalaikė sutartis, tai atsiskaitoma pagal tos sutarties sąlygas.

8. Privatumo politika
8.1. Vykdytojas užtikrina Užsakovo privatumą ir tinkamą asmens duomenų apsaugą (įskaitant duomenų subjektų teises), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą. 
8.2. Užsakovas patvirtina, yra susipažinęs su el. parduotuvės privatumo politika ir yra informuotas kaip Vykdytojas tvarko Užsakovo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai pateikiamus asmens duomenis jam lankantis Vykdytojo el. parduotuvėje ir (ar) pateikiant Prekių užsakymus.

9. Sutarties nutraukimas 
9.1. Vykdytojas turi teisę nutraukti šią sutartį ar atsisakyti pateikti Prekes, jeigu pasirodo, jog šių Prekių reikiamu laiku arba visiškai negali pateikti Gamintojas. Šiuo atveju Vykdytojas privalo grąžinti Užsakovui sumokėtą Prekių kainą, tačiau už Prekių nepateikimą neatsako.
9.2. Ši sutartis gali būti keičiama ar pildoma šalių raštišku susitarimu.

Reikia pagalbos?
+370 615 93548
I-V (8:00 - 17:00)
susisiekite su mumis »
Atsakysime per 2 darbo valandas.

VIN - automobilio kėbulo numeris (Vehicle Identification Number). Jį galite rasti savo automobilio registracijos dokumente.

Pakanka įvesti 7 paskutinius simbolius, raidės gali būt tiek didžiosios tiek mažosios - nesvarbu